European River Memorandum

European River Memorandum

De drinkwaterbedrijven in de stroomgebieden van de grote Europese rivieren zijn ervan overtuigd dat een drinkwatervoorziening die klaar is voor de toekomst, die het klimaat ontziet en die veilig en voor iedereen betaalbaar is, alleen haalbaar is door de bruikbaarheid van drinkwaterbronnen voor meerdere generaties zeker te stellen. Het is hun gemeenschappelijk streven en doelstelling om drinkwaterbronnen duurzaam en preventief te beschermen. De daaruit voortvloeiende strategieën en eisen aan de bescherming van oppervlaktewater worden in dit memorandum geconcretiseerd.

 

Het European River Memorandum is in 4 talen beschikbaar: het is te downloaden in het Duits, Engels, Nederlands en Frans.

 

     

 

Bij de hieronder genoemde organisaties hebben zich circa 170 drinkwaterbedrijven aangesloten. Zij vertegenwoordigen, voor de bescherming van het oppervlaktewater en drinkwater, de belangen van 188 miljoen mensen die leven in het stroomgebied van de Rijn en de Ruhr, de Donau, de Elbe, de Maas en de Schelde, in achttien landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Frankrijk, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Montenegro, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Tsjechië, Bulgarije en Hongarije.

 

 • IAWR, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet, met als leden de
  • AWBR, Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee – Rhein
  • ARW, Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e. V.
  • RIWA-Rijn, Vereniging van Rivierwaterbedrijven Rijn
 • IAWD, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet
 • AWE, Arbeitsgemeinschaft der Wasserversorger im Einzugsgebiet der Elbe
 • AWWR, Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr
 • RIWA-Maas, Vereniging van Rivierwaterbedrijven Maas
 • RIWA-Schelde, Vereniging van Rivierbedrijven Schelde

Toegang hebben tot schoon drinkwater is een mensenrecht. Drinkwater is van levensbelang, onmisbaar en een belangrijk fundament voor een gezonde economie. Met elkaar hebben wij de verantwoordelijkheid om verstandig gebruik te maken van water, het na gebruik schoon terug te brengen in de kringloop en het te behouden voor komende generaties. Daarvoor zullen we waterbronnen duurzaam moeten beheren, waarvoor ieders medewerking nodig is. Het Europees Rivierenmemorandum 2020 (European River Memorandum 2020) dient als steun en oriëntatie voor beleidsmakers in de politiek, bij overheidsinstellingen, in de industrie en drinkwaterbedrijven, om te komen tot de noodzakelijke verbetering van oppervlaktewateren die gebruikt worden voor de winning van drinkwater. Dit zal bijdragen aan een open en transparante publieke discussie door de noodzaak van preventieve waterbescherming aan te tonen. Dit is vooral belangrijk vanwege het schaarser worden van de waterbronnen als gevolg van klimaatverandering, waardoor het belang van de overgebleven waterbronnen alleen maar zal toenemen. Ook voor toekomstige generaties moet een kwalitatief hoogwaardige en duurzame drinkwatervoorziening zonder grote technische en financiële inspanningen gewaarborgd zijn.

De winning van drinkwater moet vanwege het buitengewone belang voorrang krijgen boven alle andere soorten van watergebruik. In veel regio’s zijn drinkwaterbedrijven in hoge mate aangewezen op oppervlaktewater voor het winnen van water, terwijl juist dat water te maken heeft met veel potentiële bedreigingen. Vooropgezet doel is daarom om voor deze waterlichamen een zodanige kwaliteit te bereiken dat hieruit drinkwater kan worden gewonnen met zo natuurlijk mogelijke zuiveringsmethoden.

De volgens dit memorandum vereiste kwaliteit van het water sluit aan op de strategie van de Kaderrichtlijn Water (KRW), die uitgaat van de principes van voorzorg en duurzaamheid. Zuiveringsmethoden die zo natuurlijk mogelijk zijn, beperken de nog vereiste technische ingrepen op het water tot een minimum. Deze zuiveringsmethoden gaan uit van het zelfreinigende vermogen van de natuur en maken dat het water zijn natuurlijke karakter kan behouden. De bereiding van drinkwater met zo natuurlijk mogelijke methoden bespaart zowel energie als natuurlijke grondstoffen en is daardoor klimaat- en milieuvriendelijk.

De strategie van de drinkwaterbedrijven voor de bescherming van de waterlichamen is weergegeven in een aantal stellingen:

 1. De publieke watervoorziening heeft prioriteit
 2. Bescherming van waterlichamen met nadruk op preventie
 3. Duurzaam beheer van waterbronnen
 4. Verbod op verslechtering / gebod tot minimalisering
 5. Instanties voor toezicht op de waterlichamen
 6. Verantwoordelijkheid nemen voor de lozing van stoffen
 7. Veiligheid van industriële installaties en voorzorgsmaatregelen bij storingen
 8. Regeling voor stoffen waarvan de uitwerking zeer kritiek is
 9. Hanteren van strengere maatstaven voor de hygiëne
 10. Gezamenlijke verantwoording

Daarnaast zijn in dit memorandum streefwaarden gedefinieerd voor het oppervlaktewater. Oppervlaktewater dat voldoet aan deze streefwaarden, maakt een duurzame bereiding van drinkwater mogelijk met behulp van eenvoudige processen die zo natuurlijk mogelijk zijn.

Het European River Memorandum is in 4 talen beschikbaar: het is te downloaden in het Duits, Engels, Nederlands en Frans.