Missie

Missie

Onberispelijk drinkwater door natuurlijke zuivering

RIWA streeft naar een dusdanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat een natuurlijke zuivering volstaat om daaruit onberispelijk drinkwater te bereiden. In lijn met Artikel 7 van de Kaderrichtlijn Water betekent dit dat de water­kwaliteit verder dient te ver­be­te­ren, zodat op termijn het niveau van de zuiveringsinspanning kan worden verminderd.

De hoge kwaliteit waaraan het drink­water in Europa moet voldoen, vereist een preventieve bescherming van het opper­vlaktewater. Immers, zuive­ring­­technieken die ingezet moeten worden om in de grondstof aan­wezige ver­ont­rei­nigingen te verwijderen, zijn nooit 100% effectief. Bovendien kunnen bepaalde zuiveringstechnieken tot nieuwe chemische omzet­tings­producten leiden. Het oppervlaktewater dient daarom zo min mogelijk belast te zijn met stoffen die daar niet van nature in voorkomen.

Om dit doel te bereiken wendt RIWA-Rijn, samen met de IAWR, voortdurend haar (politieke) invloed aan om het belang van een schone rivier onder de aandacht te brengen van politici, overheden en beleidsmakers in water­beheer en industrie. Zij doet dit namens de 4 lidbedrijven (Oasen, PWN, Vitens en Waternet), waardoor een efficiënte aanpak van gemeen­schap­pe­lijke belangen is gewaarborgd.

Onder oppervlaktewater verstaat de RIWA de rivieren, alle bovengrondse stromen die direct of indirect uitkomen op de rivieren, de randmeren en het IJsselmeer.