Introductie

Dit is RIWA-Rijn

Vereniging van
Rivier­waterbedrijven

De RIWA is 65 jaar geleden opgericht als samenwerkings­verband van Neder­landse waterleidingbedrijven, die op­per­vlaktewater gebruiken voor de bereiding van drinkwater. Sinds 2002 worden binnen de RIWA drie zelf­standige secties onderscheiden voor Rijn, Maas en Schelde, verenigd in een koepel. Elke sectie behartigt de drink­water­belangen in zijn stroomgebied: kwaliteits-ontwikkeling, onder­zoek, rapportage, voorlichting en acties.

De RIWA-Koepel behartigt de algemene belangen van de rivierwaterbedrijven. RIWA-Rijn en RIWA-Maas voeren gezamen­lijk overleg met bijvoorbeeld Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland) en over­heden in binnen- en buitenland.

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen en onze ambities waar te maken. Er is dus meer actie nodig.

De sectie RIWA-Rijn werkt samen met de Duitse, Zwitserse en Franse collega’s in de IAWR, de Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet. Deze koepel­organisatie, die in 1970 is op­gericht door RIWA, ARW (Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke) en AWBR (Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein), dekt het gehele Rijnstroomgebied af.

Onze missie

Missie

Schoon water in de rivieren van Nederland. Om dit doel te bereiken wenden wij voortdurend (politieke) invloed aan.

Onze strategie

Strategie

De strategie om de doelstelling te ver­wezenlijken kent 3 speerpunten.