Strategie

Strategie

De speerpunten van RIWA-Rijn

De strategie om de doelstelling te ver­wezenlijken kent 3 speerpunten.

Speerpunt: Kennis vergaren en uitdragen

  • Beheer en onderhoud van een waterkwaliteitsmeetnet t.b.v. het signaleren van (ongewenste) kwaliteits­veranderingen, toetsing aan IAWR streefwaarden en het onderbouwen van wensen en eisen. De gegevens zijn afkomstig van lidbedrijven, overheden en in beperkte mate van eigen addi­tio­neel onderzoek.
  • Onderzoek (experimenteel of via desktop studies) naar stoffen en/of organismen die voor lid­bedrijven relevant zijn (ei­gen­schappen, aanwezigheid, hoe­veelheden, lozers, toxiciteit…). Ook betreft dit kwanti­teits­­onderzoek (bv. naar gevolgen van klimaatsveranderingen en hydro­logische ingrepen in het water­beheer).
  • In een apart overleg tussen RIWA, KWR, RIVM en RWS worden meetinspanningen en onderzoek af­gestemd of gebundeld. Via de IAWR worden de plannen in Duitsland besproken en wordt onderzoek gecom­bineerd en gecoördineerd.

Speerpunt: Informeren

  • De werkzaamheden van RIWA-Rijn en IAWR baseren zich op de kennis van de rivieren, de stoffen en de lozers. Voor Rijkswaterstaat en de commissies (in het bij­zondere voor de ICBR) vormen RIWA-Rijn en IAWR de vertegen­woordiging van de water­leiding­bedrijven en het aanspreek­punt voor kwaliteitsvragen in het stroomgebied.
  • Ook de lidbedrijven maken veel­vuldig gebruik van de kennis en infor­matie die aanwezig is binnen de RIWA-Rijn organisatie.
  • Aan relevante industrieën cq. hun verenigingen en aan landbouw­organisaties in het Rijnstroom­gebied worden ongewenste kwaliteits­invloeden gepresen­teerd die het gevolg zijn van puntbron of diffuse emissies.
  • Daarnaast wordt aan verschil­lende instanties (universiteiten, onder­zoeks­instituten en over­heden) op verzoek informatie geleverd over onder­zoeks­resu­ltaten en water­kwali­teits­gegevens.

Speerpunt: Lobby

Met overheden zijn op twee niveau’s reguliere overlegstructuren:

  • Rijksoverheidoverleg (samen met RIWA-Maas en Vewin) met ver­tegen­woordigers van het mini­sterie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Rijksinstituut voor Volks­gezond­heid en Milieu (RIVM).
  • RIWA/RWS-Rijn, met Rijkswaterstaat en regionale directies in het Nederlandse Rijn­stroom­gebied.

De IAWR heeft als NGO toegang tot de Plenaire Vergadering van de Interdepartementale Commissie Bedrijfs­voering Rijksdienst (ICBR) en het Coördineringscomité, en heeft zitting in enkele daaronder ressor­terende werkgroepen. Deze werkgroep-vertegenwoordiging wordt namens IAWR door RIWA-Rijn verzorgd, en RIWA-Rijn onderhoudt daarbij zeer goede contacten met zowel de Neder­landse delegaties als met de ICBR.