09 december 2022

ICBR publiceert gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor het 30%-reductiedoel

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ”de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw, in totaal met minstens 30% verminderd moeten worden ten opzichte van de periode 2016-2018 en consistent met een ambitie op langere termijn om de vervuiling in het gehele Rijnstroomgebied verder te verminderen.

Om de emissiereductie op gezette tijden kwantitatief te kunnen controleren en eventueel het reductiedoel te verhogen, heeft de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) de opdracht gekregen om een gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor de reductie op deze drie gebieden te ontwikkelen.

In het op 6 december gepubliceerde ICBR-rapport nr 287 “Vermindering van microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied – Monitoring en beoordelingssysteem” is de uitwerking van deze beoordelingssystematiek vastgelegd. Daarin is ook opgenomen op welke locaties in het Rijnstroomgebied er wordt beoordeeld en welke stoffen worden meegewogen. Aan het nu vastgelegde monitoring en beoordelingssysteem is, naast vele anderen, ook door RIWA-Rijn een bijdrage geleverd. Daarnaast heeft RIWA-Rijn aangeboden om voor de drinkwaterinname-locatie Nieuwegein de monitoring en beoordeling uit te voeren en te rapporteren.

Het ICBR-rapport kunt u hier downloaden:

https://www.iksr.org/nl/publieksvoorlichting/documenten/archief/rapporten/rapporten-en-brochures-afzonderlijk/287-vermindering-van-microverontreinigingen-in-het-rijnstroomgebied-monitoring-en-beoordelingssysteem