24 maart 2024

Lithium in Rijnwater vraagt aandacht

Omdat er nog geen wetenschappelijk onderbouwde streefwaarde voor lithium in het Rijnwater was, heeft Rijkswaterstaat aan het RIVM om een indicatie waarde gevraagd. In een recent rapport zijn de werkelijke lithiumwaardes getoetst en daaruit blijkt dat de indicatieve waarden worden overschreden. Mede met het oog op een mogelijke toename van lithiumwaardes in het Rijnwater adviseert Rijkswaterstaat de Nederlandse drinkwaterbedrijven om de lithiumgehaltes scherp in de gaten te houden.

Lithium is een zilverwit alkalimetaal dat in accu’s voor consumentenelektronica en elektrische auto’s wordt gebruikt. Daarnaast wordt het verwerkt in de glas- en keramische industrie. Verder wordt lithium ook ingezet als medicijn voor de behandeling van psychische klachten.

Risico op hogere lithiumconcentraties

Voor de Rijn zijn in het Duitse stroomgebied verschillende bronnen van lithium bekend. Met het afbouwen van de bruinkool- en antracietwinning zal ook de hoeveelheid afgepompt grondwater met lithium afnemen en daarbij meer verdund raken met regenwater. Daar staat tegenover dat er plannen zijn om lithium te winnen in het zuidelijke Rijndal van Duitsland, als bijproduct van geothermische energiewinning, Daardoor bestaat de verwachting dat de concentratie van lithium in de Rijn in de toekomst toch weer zal stijgen. Op basis van de meetgegevens in de Rijn, de (beperkte) toxicologische informatie en het feit dat lithium in de gangbare drinkwaterzuivering slecht tot niet wordt verwijderd, verdient lithium meer aandacht van drinkwaterbedrijven en (lokale) overheden. Vergunningverleners dienen rekening te houden met de drinkwaterfunctie van de Rijn wanneer zij eisen stellen aan (industriële) lozingen van lithium-houdend afvalwater of aan andere activiteiten waar mogelijk lithium bij vrijkomt.

Bekijk het rapport