14 januari 2020

Nieuw RIWA-Rijn rapport: neemt de zuiveringsinspanning af?

We hebben een nieuw rapport uitgebracht: ‘Removal requirement and purification effort for the Dutch Rhine water from 2000-2018’

Kaderrichtlijn Water (KRW) artikel 7.3 stelt: “De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen.

In dit rapport hebben we onderzocht of de benodigde zuiveringsinspanning voor Rijnwater sinds de invoering van de KRW is afgenomen.

Onze berekeningen laten zien dat de maatregelen die getroffen zijn om de doelen van de KRW te halen, niet geleid hebben tot een verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn met betrekking tot het produceren van drinkwater.

Klik hier voor meer informatie en om het rapport te downloaden.