22 maart 2020

Vernieuwd Europees Rivierenmemorandum op Wereldwaterdag gepubliceerd

     

De Europese coalitie van drinkwaterbedrijven ziet de eenvoudige zuivering voor de productie van drinkwater in gevaar en dringt erop aan dat de streefwaarden in oppervlaktewater worden nageleefd om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

De ERM-coalitie heeft het European River Memorandum 2020 (ERM) gepubliceerd. De ERM-coalitie bestaat uit de verenigingen van drinkwaterbedrijven in de belangrijkste Europese stroomgebieden van de Donau, de Elbe, de Maas, de Schelde, het Ruhrgebied en de Rijn, waar 188 miljoen inwoners afhankelijk zijn van schoon drinkwater. In het memorandum formuleren zij streefwaarden voor oppervlaktewater, die onmisbaar zijn als minimale kwaliteitsnormen voor een duurzame drinkwatervoorziening.

Prof. Dr. Matthias Maier, voorzitter van de Internationale Vereniging van Drinkwaterbedrijven in het Rijnstroomgebied, IAWR, wijst op de huidige situatie van drinkwaterbedrijven: “De grootste bedreiging voor de langdurige voorziening van schoon, natuurlijk drinkwater is de verontreiniging van waterbronnen met chemicaliën. Een groot aantal stoffen wordt door menselijke activiteiten in de waterkringloop gebracht. Vanuit het oogpunt van de drinkwaterbedrijven worden lozingen niet voldoende gecontroleerd. In sommige gevallen kunnen de stoffen slechts in beperkte mate worden verwijderd met bestaande zuiveringstechnologieën. Door de klimaatverandering verandert de waterkringloop en daarom moeten de resterende bronnen voor drinkwater intensiever worden beschermd.

Maier benadrukt de noodzakelijke eisen: “Als we nu niet handelen, zal deze ontwikkeling leiden tot de wijdverbreide invoering van kosten- en energie-intensieve en dus klimaatschadelijke end-of-pipe-technologieën in drinkwaterbedrijven. Dit is geen oplossing, met name voor toekomstige generaties, maar een onaanvaardbare paradigmaverschuiving van het voorkomen van vervuiling naar het accepteren van vervuiling aan de bron. Dit is in strijd met de doelstellingen en overwegingen van de Europese Kaderrichtlijn Water”.

In het Europese Rivierenmemorandum beschrijven de coalitiepartners strategieën die nodig zijn om aan de streefwaarden te voldoen. Voor een effectieve bescherming van het oppervlaktewater moeten politici en bestuurders consistente maatregelen nemen: transparantie in de lozing van stoffen, strenge toelatingscriteria voor chemicaliën, en het verantwoordelijk maken van degenen die watervervuiling veroorzaken.

Een eerste succes in het kader van de ERM-coalitie kon al op 13 februari 2020 worden geboekt op de Rijnministersconferentie in Amsterdam. De verantwoordelijke ministers van de Europese oeverstaten hebben overeenstemming bereikt over het programma “Rijn 2040”, waarin voor het eerst een concrete reductiedoelstelling voor microverontreinigingen van ten minste 30 procent tegen 2040 is vastgesteld, met een herziening en, indien nodig, verhoging na 6 jaar.

De coalitiepartners stellen eensgezind: “Het Rijn 2040-programma is een startsignaal in de geest van het ERM en moet een model worden voor alle Europese stroomgebieden. Alleen zo kunnen we de drinkwatervoorziening voor de volgende generatie veiligstellen”.

Het European River Memorandum is in 4 talen beschikbaar:

het is hier te downloaden in het Duits, Engels, Nederlands en Frans.

     

Het volledige persbericht is hier te vinden.