02 september 2019

Jaarrapport 2018 – De Rijn

In dit jaarrapport wordt de waterkwaliteit van het Nederlandse deel van de Rijn in 2018 beschreven. Daarnaast komen de gevolgen van de droogte voor de drinkwatervoorziening aan bod en presenteren we een zuiveringsopgave-index. Tot slot worden enkele actuele thema's, zoals droogte, ontheffingen en lozingsvergunningen, in beleidscontext behandeld met een vooruitblik naar de toekomst.Download

In het RIWA-Rijn jaarrapport vindt u een overzicht van de gemeten stoffen in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied. We evalueren de aangetroffen concentraties ten opzichte van de streefwaarden in het European River Memorandum (ERM). Ook dit jaar treffen we stoffen aan waarvan de concentraties deze streefwaarden overschrijden.

 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een langdurige droogte die in het hele stroomgebied werd gemerkt. Ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de invloed van de droogte gemerkt op de waterkwaliteit van hun bron, waarbij een hoofdrol was weggelegd voor de verzilting. In dit jaarrapport beschrijven we de impact van de droogte en hoe de drinkwaterbedrijven die geheel of gedeeltelijk van de Rijn afhankelijk zijn, daarmee zijn omgegaan. Daarnaast is het ministerie van IenW gevraagd uiteen te zetten hoe het droogtevraagstuk wordt aangepakt.

 

Artikel 7.3 van de Kaderrichtlijn Water stelt “De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen.”. In het jaar dat de Europese Commissie een fitness check uitvoert voor de KRW roept dat de vraag op of en in welke mate de KRW de belofte van artikel 7.3 waarmaakt. In dit jaarrapport presenteren we een index die de ontwikkeling van de waterkwaliteit van de Rijn op dit punt beschrijft. Is de waterkwaliteit van de Rijn sinds de invoering van de KRW zodanig verbeterd dat het vereiste niveau van zuivering ook daadwerkelijk lager is geworden?

 

RIWA-2019-NL-Jaarrapport 2018 De Rijn