04 september 2023

Jaarrapport 2022 – De Rijn

Dit RIWA-Rijn jaarrapport beschrijft de waterkwaliteit van het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied in 2022 op de grensovergang bij Lobith en op de innamepunten bij Nieuwegein, Nieuwersluis en Andijk. We vergelijken de gemeten waarden met de streefwaarden in het European River Memorandum (ERM) en geven specifiek aandacht aan de stoffen die deze streefwaarden overschrijden. Daarnaast rapporteren we over de ontwikkeling van het vereiste niveau van zuivering voor de productie van drinkwater (KRW art 7.3) op deze locaties middels de zuiveringsopgave-index. Ook beoordelen we bij Lobith de emissiereducties die de Rijnministersconferentie in 2020 tot doel heeft gesteld in het werkplan 2040 van de ICBR.Download

We staan dit jaar stil bij de toenemende drinkwatervraag in Nederland ten gevolge van de groei van de bevolking en de economie. De Nederlandse overheid is voornemens om 900.000 nieuwe woningen te laten bouwen en deze zullen allen tijdig van goed drinkwater moeten worden voorzien. De leden van RIWA-Rijn voeren verkenningen uit naar nieuwe bronnen voor drinkwater om de toegenomen watervraag te kunnen beantwoorden. Veel van de onderzochte locaties liggen in het Rijnstroomgebied. Een schone Rijn wordt daardoor in de toekomst nog belangrijker voor de Nederlandse drinkwatervoorziening dan hij al was.

 

In dit jaarrapport besteden we in het bijzonder aandacht aan de ontwikkeling van de lithiumconcentratie in relatie tot de plannen voor lithiumwinning en -verwerking in het Rijnstroomgebied. We geven ook een overzicht van onze activiteiten rondom het thema contrastmiddelen en de initiatieven die in Nederlandse ziekenhuizen worden genomen. We beschrijven de juridische werking van Kaderrichtlijn Water artikel 7.3 aan de hand van een recent advies aan het Europese Hof van Justitie. Daarnaast kijken we terug op de afgelopen VN Waterconferentie in New York.

 

Jaarrapport 2021 De Rijn losse blz v2″]