11 oktober 2021

‘Jaarrapport 2020 De Rijn’ nu ook in het Engels beschikbaar

Het nieuwste RIWA-Rijn jaarrapport verscheen op 6 september in de bekende Nederlandse en Duitse versies. Maar ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan hebben we voor al onze Engelstalige collega’s en contacten in Europa en de rest van de wereld, voor het eerst sinds lange tijd, ook een Engelse versie uitgebracht en die presenteren we vandaag met trots.

In het jaarrapport beschrijven we uitvoerig de waterkwaliteit van de Rijn met aandacht voor de stoffen die de streefwaarden van het Europees Rivieren Memorandum overschrijden. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de impact van gadolinium uit MRI-contrastmiddelen, lithium dat grootschalig gaat worden gewonnen en verwerkt in het Rijnstroomgebied en daarnaast ook aandacht voor de 4 PFAS uit de EFSA-opinie.

Ook beschrijven we de waterkwaliteit van de Rijn in termen van de zuiveringsopgave, of het vereiste niveau van zuivering, volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), artikel 7.3. Ook dit jaar zien we dat het vereiste niveau van zuivering van Rijnwater voor de productie van drinkwater hoger is dan bij de start van de KRW in 2000. Er is een lichte daling zichtbaar in Lobith maar het totale niveau is nog steeds hoger dan beoogd, in dat opzicht is de Rijn niet schoner geworden.

In samenwerking met Vewin presenteren we een kader voor de bescherming van drinkwaterbronnen en de realisatie van de KRW-doelstellingen voor PMT en vPvM microverontreinigingen door bestaande ideeën en wetgeving te combineren. Door een volledige en coherente registratie van de uitstoot van verontreinigende stoffen (E-PRTR) en meer transparantie over industriële emissies zullen de huidige kwaliteitsproblemen voor drinkwaterbronnen verminderen.

Dit jaar 70 jaar geleden, werd op 15 juni 1951 de RIWA opgericht met als doel “om gezamenlijk het probleem van de verontreiniging van de Rijn te bestuderen en om tezamen als één de Regering van advies te dienen bij haar verdere stappen om dit euvel zoveel mogelijk tegen te gaan.” Ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan kijken we aan de hand van archiefonderzoek door de Universiteit Utrecht, terug op de eerste jaren van de Rijncommissie Waterleidingbedrijven (RIWA). Het beeld dat uit dit onderzoek oprijst is dat van een organisatie die als een van de eersten uitdroeg wat later Europees gemeengoed is geworden, namelijk vervuiling aanpakken bij de bron door internationale samenwerking in het stroomgebied. Dit is nog altijd de kern van het werk van RIWA.

U kunt de Engelse versie van het Jaarrapport 2020 hier downloaden.